Jegenye Fenyőtű illóolaj

4 290 Ft

Kiszerelés: 5 ml

Gyártja: Biopark Cosmetics

4 készleten

Leírás

Friss, fás és földes

Gyártói ajánlás szerint:

Tulajdonságok és előnyök
 • Sokoldalú felhasználás
 • Diffúzorokban alkalmazható
 • Fenyő illóolaj

Alkalmazás: A Biopark Jegenyefenyő illóolaj Indiából származik és tökéletesen alkalmazható diffúzorban légfrissítőként.

Ezt a fenyőtűk gőzdesztillációja által nyerik, sárgásbarna színű. Az olaj illata nagyon friss, fás, földes és enyhén édes.

Jól keverhető: kék kamilla, tömjén, levendula, citrom, mirha.

INCI:

 • Abies Alba

Kötelezően előírt egyéb információk:

Olvassa el gondosan az alkalmazás leírását és használja aszerint! Az olajok csak külső használatra alkalmasak, ne nyelje le! Ne használja hígítatlanul! Nem toxikus és nem irritáló. Bőrirritációt okozhat az érzékeny emberek esetében. Ne használja terhesség alatt, illetve kisgyermekek esetében!

Óvintézkedésekre vonatkozó utasítások:

 • P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P273 – Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301+P310 – LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P302+P352 – Ha bőrre kerül: Bő vízzel mossa le.
 • P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi szennyezőanyag-gyűjtőhelyen.

Figyelmeztető utasítások:

 • H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H315 – Bőrirritáló hatású.
 • H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H319 – Súlyos szemirritációt okoz.
 • H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.